ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

KORONAWIRUS

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-03-12 19:55:09 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

                Zarządzenie
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Iławie
Nr 2/2020 z dnia 15.06.2020r.
w sprawie zasad obsługi interesantów w siedzibie organu
Na podstawie art. 25 ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 2018r. o służbie cywilnej (Dz.U.2020.265-t.j.) oraz § 12 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.878) zarządzam, co następuje:
§ 1
Mając na uwadze konieczność przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 wprowadza się następujące zasady obsługi interesantów w siedzibie  Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Iławie:
I. Przesyłanie pism i innej korespondencji
 1.  Rekomenduje się składanie wniosków i innych pism dot. prowadzonych postępowań administracyjnych za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP (https://epuap.gov.pl) skrzynka: PINBIlawa.
 2. Korespondencja inna niż dotycząca postępowań administracyjnych może być również przesyłana pocztą elektroniczną na adres
3. Składanie dokumentów możliwe jest również:
 • za pośrednictwem operatora pocztowego;
 • w siedzibie urzędu bez kontaktu z pracownikami Inspektoratu: do skrzynki podawczej umiejscowionej przy wejściu- jeśli w składanym dokumencie/piśmie przewodnim wskazany będzie adres poczty elektronicznej, zostanie na niego wysłane potwierdzenie złożenia dokumentu, od poniedziałku do piątku w dniach i godzinach pracy PINB w Iławie (od 7:00 do 15:00).
 
II. Kontakt z pracownikami prowadzącymi sprawy:
 1. Kontakt z pracownikami urzędu prowadzącymi poszczególne sprawy możliwy jest wyłącznie telefonicznie- pod numerem telefonu: 89-644-81-41.
 
III. Udostępnianie do wglądu akt administracyjnych:
 1. Interesanci przyjmowani są wyłącznie w celu udostępnienia akt sprawy, wyjaśnienia dotyczące prowadzonych spraw będą udzielane jedynie telefonicznie, pisemnie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
 2. Akta administracyjne udostępniane są stronom wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym ustalaniu z inspektorem prowadzącym sprawę daty i godziny. Podczas rozmowy należy podać cel wizyty i informacje niezbędne (adres i znak sprawy) oraz numer telefonu kontaktowego.
 3. Akta udostępniane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00.
 4. Osoby nie umówione nie będą przyjmowane.
 5. Strony (lub ich pełnomocnicy) zapisywane są na pełne godziny, a przeglądanie akt trwa każdorazowo do 45 minut. W przypadku spóźnienia pracownik przyjmujący interesanta może spotkanie skrócić lub rzełożyć na inny dzień.
 6. Po opuszczeniu pomieszczenia w którym udostępniane są akta pomieszczenie to jest wietrzone oraz dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.
 7. Na umówione spotkanie należy stawić się osobiście, nie wcześniej niż 5 minut przed wyznaczoną godziną. Umówionym osobom nie mogą towarzyszyć inne osoby w tym pełnomocnicy czy członkowie rodziny, w przypadku osób chorych, z niepełnosprawnościami, niesamodzielnych, itp. na spotkanie zamiast strony powinien zapisać się wyłącznie pełnomocnik. Akta udostępniane są w danym momencie jednej osobie z uwagi na konieczność zachowania dystansu 2 metrów.
 8. Osoby przeglądające akta zobowiązane są do zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maseczki, przyłbicy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Inspektorat nie zapewnia maseczek do zakrycia ust i nosa.
 9. Osoby przeglądające akta zobowiązane są do zdezynfekowania rąk przy użyciu płynu dezynfekcyjnego udostępnionego przez Inspektorat od razy po wejściu do pomieszczenia, w którym udostępniane są akta.
 10. Rekomenduje się używanie rękawiczek jednorazowych podczas przeglądania akt.
 11. Akta nie będą udostępniane osobom nie stosującym zabezpieczeń, o których mowa w pkt. 7 i 8 oraz osobom w widoczny sposób chorym (zakatarzonym, kaszlącym).
 12. Akta nie będą udostępniane osobom, które na co dzień przebywają z innymi osobami podlegającymi kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, bądź w dniach poprzedzających wizytę w Inspektoracie miała kontakt z osobą zarażoną wirusem SARS-CoV-2- w takim przypadku prosimy o wyłącznie kontakt telefoniczny.
 13. Osoby zapoznające się z aktami mogą bez ograniczeń wykonywać zdjęcia ich zawartości, przy użyciu własnych urządzeń (aparat fotograficzny, smartfon, tablet itp.).
 14. Inspektorat w czasie czynności przeglądania akt przez stronę nie wykonuje kserokopii akt lub ich części.
 15. Zabrania się rozpinania akt bez zgody pracownika Inspektoratu oraz jakiejkolwiek innej ingerencji w ich formę i treść.
§2
Traci moc zarządzenie PINB w Iławie nr 1/2020 z dn. 16.03.2020r.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15.06.2020r.
 
                                                                        Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Iławie

Akapit nr - brak tytułu

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony