Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

DRUKI DO POBRANIA

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2016-06-21 13:59:47 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Zamieszczone poniżej wzory formularzy nie są drukami obowiązującymi 
czyli wynikającymi wprost z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(tekst jedn. Dz.U. z 2020 poz. 1333 ze zmianami). 
Formularze te mają jedynie charakter informacyjny i pomocniczy, 
ułatwiający złożenie właściwych dokumentów.
 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Iławie informuje, że od dnia 1 lipca 2021r. obowiązują formularze zawiadomień i wniosków określonych przez rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.
Formularze obowiązujące od 01 lipca 2021r. dostępne są na stronie:
 
 
UWAGA:
  1. W przypadku wypełnienia w generatorze danych dotyczących wniosku/zawiadomienia będzie można wydrukować, pobrać lub wysłać do właściwego organu ten wniosek / zawiadomienie, które będzie zgodne z tym wzorem.
  2. Wzory formularzy i wniosków gotowe do wydruku w formacie pdf znajdują się również na portalu e-budownictwo.gunb.gov.pl pod opisem każdego formularza.
  1. Do ZAWIADOMIENIA O TERMINIE ROZPOCZĘCIA ROBÓT BUDOWLANYCH  (druk PB-12) należy dołączyć dodatkowo załącznik nr 1(do pobrania poniżej). 
                    
 
POUCZENIE:
  1. Art. 64 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego „Jeżeli podanie nie spełnia innych wymagań ustalonych w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.
  2. W przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie, jeżeli zawiadomienie lub wniosek dotyczy obiektu budowlanego, którego projekt budowlany został sporządzony na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 19 września 2020 r., do zawiadomienia należy dołączyć komplet dokumentów określonych przez art. 57 ustawy Prawo budowlane w brzmieniu obowiązującym do dnia 18 września 2020r.

Rozpoczęcie budowy

Załączniki