ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 90333Drukuj informację Ogłoszenie numer: 90333

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor Nadzoru Budowlanego

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Iława

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Orzecznictwa i Kontroli

Data udostępnienia: 2022-01-04

Ogłoszono dnia: 2022-01-04

Termin składania dokumentów: 2022-01-17 00:00:00

Nr ogłoszenia: 90333

Zlecający: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Wykształcenie: średnie Wykształcenie budowlane i uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w budownictwie
znajomość ustaw: prawo budowlane, kodeks postępowania administracyjnego, postępowanie egzekucyjne w
administracji oraz rozporządzenia wykonawcze do w/w przepisów
posiadanie prawa jazdy kat. B
biegła obsługa komputera i innych urządzeń biurowych
rzetelność, komunikatywność, odpowiedzialność, terminowość i odporność na stres
działanie w sytuacjach nieprzewidywalnych, stresowych
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

przeprowadzanie inspekcji i kontroli terenowych w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania
obiektów budowlanych
prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów postanowień i decyzji administracyjnych w sprawach określonych
ustawą, zgodnie z obowiązującymi przepisami
załatwianie skarg i wniosków w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane
kontrola przebiegania i stosowania przepisów ustawy Prawo budowlane
dokonywanie kontroli uprawnień do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie oraz wykonywania w tym zakresie
obowiązków przez uczestników procesu budowlanego
dokonywanie, prowadzenie kontroli należytego wykonywania obowiązków przez właścicieli i zarządców obiektów
budowlanych
przyjmowanie interesantów
prowadzenie postępowań na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu administracyjnym i postępowaniu
egzekucyjnym w administracji
przygotowywanie i sporządzanie sprawozdań, w tym statystycznych, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

praca biurowa z dokumentami w siedzibie z wykorzystaniem urządzeń biurowych oraz komputera powyżej 4 godzin; -
przeprowadzanie kontroli i oględzin na terenie powiatu iławskiego - samochód służbowy na wyposażeniu Inspektoratu; -
praca na parterze budynku, w którym jest podjazd; - brak windy.

V. Wymagane dokumenty:

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu
pracy
Kopia uprawnień budowlanych
Kopia prawa jazdy kat. B
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-01-17 00:00:00
b. Sposób:
W formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 90333"
c. Miejsce:
na adres: Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego w Iławie
ul. Tadeusza Kościuszki 33A
14-200 Iława

VII. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w
urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
nie wynosi co najmniej 6%. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy i adresata z
dopiskiem "oferta pracy - inspektor nadzoru budowlanego", osobiście lub za pośrednictwem poczty, w tym przypadku
decyduje data stempla pocztowego. Oferty złożone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane, nie będą
również odsyłane. Dokumenty wymagane: życiorys, list motywacyjny i oświadczenia winny być opatrzone datą i
własnoręcznym podpisem, w przeciwnym razie oferta nie będzie spełniać wymogów formalnych. Kandydaci
zakwalifikowani do udziału w kolejnym etapie postępowania rekrutacyjnego zostaną telefonicznie powiadomieni o
terminie jego przeprowadzenia dlatego prosimy podać nr telefonu komórkowego. Osoby niezakwalifikowane nie
zostaną zaproszone do dalszych etapów rekrutacji a ich oferty zostaną zniszczone w ciągu 3 miesięcy od dnia
zakończenia naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (89) 644-81-41 lub fax (89)
648-89-44.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Iławie ul. T. Kościuszki 33A
14-200 Iława tel. 89 6448141
Kontakt do inspektora ochrony danych: 896448141
Cel przetwarzania danych:
przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu
naboru
Informacje o odbiorcach danych: członkowie komisji rekrutacyjnej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w
Iławie
Okres przechowywania danych:
czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w
których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie
zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o
archiwizacji
Uprawnienia:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4. prawo do usunięcia danych osobowych;
- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych,
podany powyżej;
5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa).
Podstawa prawna przetwarzania danych:
1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Informacje o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię,
nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w
służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie
cywilnej.
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie
danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w
dowolnym czasie.
Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna
będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też
profilowane
« powrót do poprzedniej strony